Chrzest w Duchu Świętym – materialy

Chrzest w Duchu Świętym w Biblii:
Chrzest w jęz.greckim (baptizo) – zanurzenie, obmycie

 
Mk. 1,7-8 :  ,,I tak głosił:  „Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby się schylić i rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym”.

 

Mt. 3,11-12 :  ,,Ja was chrzczę wodą dla nawrócenia; lecz Ten, który idzie za mną, mocniejszy jest ode mnie; ja nie jestem godzien nosić Mu sandałów. On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. Ma On wiejadło w ręku i oczyści swój omłot: pszenicę zbierze do spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym”.

 

Łk. 3,16 :  ,,on (Jan) tak przemówił do wszystkich: ” Ja was chrzczę wodą; lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On chrzcić was będzie Duchem Świętym i ogniem”

 

Duch Św. może przyjść tylko od Jezusa, ponieważ On posiada Go w pełni.

 

  1. 1,33

 „Ja Go przedtem nie znałem, ale Ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: ” Ten, nad którym ujrzysz Ducha zstępującego i spoczywającego nad Nim, jest Tym, który chrzci Duchem Świętym”.
Dz. 1,5 : ,, Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym”
Dz. 11,15-16 : ,,Kiedy zacząłem mówić, Duch Święty zstąpił na nich, jak na nas na początku. Przypomniałem sobie wtedy słowa, które wypowiedział Pan: „Jan chrzcił wodą, wy zaś ochrzczeni będziecie Duchem Świętym”

1Kor. 12,13 : „Wszyscy bowiem w jednym Duchu zostali ochrzczeni, aby stanowić jedno Ciało: czy to Żydzi, czy to Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscy też zostali napojeni jednym Duchem”

Mt. 28,19 : ,, Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”

Etapy udzielania Ducha Świętego
Jezus wpierw daje Ducha uczniom w swoim słowie:

  1. 19,30 : ,, A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: „Wykonało się!” i skłoniwszy głowę oddał ducha.”  
    J. 20,22 : ,, Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: „Weźmijcie Ducha Świętego!”
  2. 14,16n : ,,Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze – Ducha Prawdy”

Dz.2,32n : ,,Tego właśnie Jezusa wskrzesił Bóg, a my wszyscy jesteśmy tego świadkami. Wyniesiony na prawicę Boga, otrzymał od Ojca obietnicę Ducha Świętego i zesłał Go”
Skąd mamy pewność, że Jezus chce zawsze nam posyłać Ducha Świętego? Zawsze – Wieczny Orędownik.
Zawsze żyje, aby się wstawiać za nimi.

 

Hbr. 7,25 : ” Przeto i zbawiać na wieki może całkowicie tych, którzy przez Niego zbliżają się do Boga, bo zawsze żyje, aby się wstawiać za nimi”
Hbr. 9,24 : „Chrystus bowiem wszedł nie do świątyni, zbudowanej rękami ludzkimi, będącej odbiciem prawdziwej świątyni, ale do samego nieba, aby teraz wstawiać się za nami przed obliczem Boga”

 
Jezus zawsze prosi Ojca o zesłanie Ducha Prawdy. Dzięki temu zawsze możemy prosić Jezusa o wylanie Ducha Świętego.
Piotr naucza:

Dz. 2,33: ,,”Wyniesiony na prawicę Boga, otrzymał od Ojca obietnicę Ducha Świętego i zesłał Go”

 

TERAZ chrzci Duchem. Ciągle, zawsze, TERAZ Jezus zsyła Ducha Świętego.
Nie zawsze kiedy Duch Św przychodzi towarzyszą temu spektakularne znaki.

O ” chrzcie” – Dzieje Apostolskie
Dz. 1,5 : ” Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym”
Wkrótce  (Dz. 2,4: ” I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić”)

Piotr u Korneliusza (Dz. 10,47 : ” Wtedy odezwał się Piotr: „Któż może odmówić chrztu tym, którzy otrzymali Ducha Świętego tak samo jak my?”
Invenescit Ecclesia – Kongregacja Nauki Wiary 15 maja 2016 dotyczy podziału między charyzmatami hierarchicznymi i darami charyzmatycznymi.
Duch Św. aktualizuje obecność Jezusa, tzn., że stajemy się współcześni Chrystusowi w Duchu. ” Chrzest w Duchu Świętym” polega na ciągłej obecności Jezusa.
Św. Paweł – Chrzest w Duchu Świętym

Doświadczenie – Dzieje Apostolskie
Dz. 2,39 : „Bo dla was jest obietnica i dla dzieci waszych, i dla wszystkich, którzy są daleko, a których powoła Pan Bóg nasz”

Dz. 10,45 : „I zdumieli się wierni pochodzenia żydowskiego, którzy przybyli z Piotrem, że dar Ducha Świętego wylany został także na pogan”

 

Tt. 3,6 : ” (zbawił nas przez obmycie odradzające i odnawiające w Duchu Świętym), którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, abyśmy usprawiedliwieni Jego łaską, stali się w nadziei dziedzicami życia wiecznego”
Wylanie daru Ducha Świętego

 

Iz 32,15 : ” Wreszcie zostanie wylany na nas Duch z wysokości. Wtedy pustynia stanie się sadem, a sad za las uważany będzie” 

 

Iz.44,3 : „Bo rozleję wody po spragnionej glebie i zdroje po wyschniętej ziemi. Przeleję Ducha mego na twoje plemię i błogosławieństwo moje na twych potomków”
Ez. 39,29 : ” I już nie będę na przyszłość ukrywał oblicza mojego przed nimi, kiedy Ducha mojego wyleję na Izraelitów – wyrocznia Pana Boga”
Jl. 3,1 : ” I wyleję potem Ducha mego na wszelkie ciało, a synowie wasi i córki wasze prorokować będą, starcy wasi będą śnili, a młodzieńcy wasi będą mieli widzenia”
Kontekst
Kazanie. Dz. 2,1-43 : ” „Zesłanie Ducha Świętego”
Dz. 10,1-11, 18 : ” W Cezarei mieszkał pewien człowiek imieniem Korneliusz, setnik z kohorty zwanej Italską, pobożny i „bojący się Boga” wraz z całym swym domem. Dawał on wielkie jałmużny ludowi i zawsze modlił się do Boga. Około dziewiątej godziny dnia ujrzał wyraźnie w widzeniu anioła Pańskiego, który wszedł do niego i powiedział: „Korneliuszu!”. On zaś wpatrując się w niego z lękiem zapytał: „Co, panie?” Odpowiedział mu: „Modlitwy twoje i jałmużny stały się ofiarą, która przypomniała ciebie Bogu. A teraz poślij ludzi do Jafy i sprowadź niejakiego Szymona, zwanego Piotrem! Jest on gościem pewnego Szymona, garbarza, który ma dom nad morzem. Kiedy znikł anioł, który z nim mówił, Korneliusz zawołał dwóch domowników i pobożnego żołnierza spośród swoich podwładnych. Opowiedział im wszystko i posłał ich do Jafy. Następnego dnia, gdy oni byli w drodze i zbliżali się do miasta, wszedł Piotr na dach, aby się pomodlić. Była mniej więcej szósta godzina. Odczuwał głód i chciał coś zjeść. Kiedy przygotowywano mu posiłek, wpadł w zachwycenie  (…) Kiedy Piotr zastanawiał się, co może oznaczać widzenie, które miał, przed bramą stanęli wysłańcy Korneliusza, dopytawszy się o dom Szymona. „Czy przebywa tu w gościnie Szymon, zwany Piotrem? – pytali głośno. Kiedy Piotr rozmyślał jeszcze nad widzeniem, powiedział do niego Duch: ” Poszukuje cię trzech ludzi. Zejdź więc i idź z nimi bez wahania, bo Ja ich posłałem.”
Dz. 8,14-17 : „Kiedy Apostołowie w Jerozolimie dowiedzieli się, że Samaria przyjęła Słowo Boże, wysłali do niej Piotra i Jana, którzy przyszli i modlili się za nich, aby mogli otrzymać Ducha Świętego.”
Dz. 10,44-46 : ” Kiedy Piotr jeszcze mówił o tym, Duch święty zstąpił na wszystkich, którzy słuchali nauki. I zdumieli się wierni pochodzenia żydowskiego, którzy przybyli z Piotrem, że dar Ducha Świętego wylany został także na pogan. Słyszeli bowiem, że mówią językami i wielbią Boga”
Dz. 19,5-6 : „Gdy to usłyszeli, przyjęli chrzest w imię Pana Jezusa. A kiedy Paweł włożył na nich ręce, Duch Święty zstąpił na nich. Mówili też językami i prorokowali”
„Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą” (Łk.11,13)
Dz. 4,18 : ” Przywołali ich potem i zakazali im w ogóle przemawiać i nauczać w imię Jezusa”
Dz. 4,24-30 : „Wysłuchawszy tego podnieśli jednomyślnie głos do Boga i mówili: „Wszechwładny Stwórco nieba i ziemi, i morza, i wszystkiego , co w nich istnieje, Tyś przez Ducha Świętego powiedział ustami sługi Twego Dawida: Dlaczego burzą się narody i ludy knują rzeczy próżne? Powstali królowie ziemi i książęta zeszli się razem przeciw Panu i przeciw Jego Pomazańcowi. Zeszli się bowiem rzeczywiście w tym mieście przeciw świętemu Słudze Twemu Jezusowi, którego namaściłeś, Herod i Poncjusz Piłat z poganami i pokoleniami Izraela, aby uczynić to, co ręka Twoja i myśl zamierzyły. A teraz spójrz, Panie, na ich groźby i daj sługom Twoim głosić słowo Twoje z całą odwagą, gdy Ty wyciągać będziesz swą rękę, aby uzdrawiać i dokonywać znaków i cudów przez imię świętego Sługi Twego Jezusa”
Dz. 4,31 : ” Po  tej modlitwie zadrżało miejsce, na którym byli zebrani, wszyscy zostali napełnieni Duchem świętym i głosili odważnie słowo Boże”

Odważne głoszenie Słowa Bożego dalej.
Doświadczenie Ducha Świętego
Zwyczajne:  Dz. 2,43-47 : „Bojaźń ogarniała każdego, gdyż Apostołowie czynili wiele znaków i cudów. Ci wszyscy, co uwierzyli, przebywali razem i wszystko mieli wspólne. Sprzedawali majątki i dobra i rozdzielali je każdemu według potrzeby. Codziennie trwali jednomyślnie w świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali posiłek z radością i prostotą serca. Wielbili Boga, a cały lud odnosił się do nich życzliwie. Pan zaś przymnażał im codziennie tych, którzy dostępowali zbawienia”
Nadzwyczajne: szum gwałtownego wiatru, języki ognia, mówienie” obcymi językami” , odważne świadectwo Piotra, masowe nawrócenia.
Doświadczenie ludzi – św. Paweł
Dz. 9,1-20   Nawrócenie Szawła

 

Święty Paweł – A ” chrzest w Duchu Świętym”
Radosna prawda

Duch jest źródłem radości. Modlitwa Jezusa jest zawsze skuteczna.
Ga 5,22-23 : ” Owocem Ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, dobroć, życzliwość, wierność, łagodność, opanowanie”
Uprzywilejowanym miejscem doświadczania Ducha Świętego są zawsze sakramenty.

 

Pytania – grupy dzielenia:

 

  1. Słowo chrzest – baptizo – zanurzenie, zatopienie jak statek – co to słowo dla Ciebie znaczy.
  2. Udzielania Ducha Św.

– Słowo Boże – czy jest Ono u Ciebie codziennie? Jakie masz doświadczenie Słowa Bożego w swoim życiu? (Hbr 4,12 – Żywe bowiem jest Słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca.)

– W godzinie męki… – Duch Boży udzielany przez cierpienie/doświadczenie krzyża.

  1. Twoje doświadczenie Pięćdziesiątnicy:

– „Ojciec z nieba da Ducha Św. tym, którzy Go proszą” (Łk 11,13) – czy sam modlę się o dar Ducha. Jakie jest moje doświadczenie Jego prowadzenia?

– znaki zwyczajne lub nadzwyczajne – w jaki sposób Bóg działał, jak Go doświadczyłeś?

  1. Jak zanieść Ducha Bożego do codzienności: praca, dom, rodzina – co robić by przemieniać trudną codzienność.